JUDr. JCLic. Tomáš Majerčák, PhD.

JUDr. JCLic. Tomáš Majerčák, PhD.

narodený 26.03.1973 v Kežmarku

Štúdia:

na Slovensku

1991-1997 denná forma štúdia filozofie a katolíckej teológie na UK RCBF TI v Spišskom Podhradí. Štúdium

ukončené s vyznamenaním vykonaním štátnej skúšky z Pedagogiky dňa 6.novembra 1995 a z Katolíckej teológie dňa 4. júna 1997, titl. Mgr.

v zahraničí

1998 – 2001 denná forma štúdia kanonického práva

od roku 1999 aj denná forma štúdia práva na Právnickej fakulte KUL v Lubline v Poľsku.Štúdium kanonického práva ukončené s vyznamenaním. Dňa 22. mája 2001 vykonaním rigoróznej skúšky a obhajobou rigoróznej práce z výsledkom summa cum laude, získaný titl. JCLic.

na Slovensku

2002-2006 denná forma štúdia práva na PF UPJŠ Košiciach. Štúdium ukončené s vyznamenaním 31. mája 2006 vykonaním poslednej štátnej skúšky.
Dňa 2.1.2007 obhajobou rigoróznej práce a vykonaním rigoróznej skúšky na PrF UPJŠ v Košiciach získal titl. JUDr.
Dňa 12.5.2010 obhajobou dizertačnej práce na PrF UPJŠ v Košiciach získal titul PhD.