Pôsobnosť

Obchodné právo:

V oblasti obchodného práva poskytujeme našim klientom právny servis, ktorý zahŕňa najmä, zakladanie všetkých druhov spoločností, pri zmene vnútorných pomerov, zlúčení splynutí, rozdelení, zániku či likvidácii spoločnosti poskytujeme klientom zastupovanie v styku so štátnymi orgánmi a vyhotovavanie všetkých potrebných materiálov a listín.

Okrem uvedených aktivít poskytujeme našim klientom zastupovanie v súdnych konaniach, vypracovanie právnych analýz, všetkých druhov obchodných zmlúv a vymáhanie pohľadávok.

http://www.rtvs.sk/tv.programmes.detail/archive/136?date=20.06.2013

http://www.rtvs.sk/tv.programmes.detail/archive/136?date=06.06.2013

Občianske právo:

V oblasti občianskeho práva sa zameriavame najmä na vypracovanie posudzovanie zmlúv (kúpne, darovacie a iné občianskoprávne zmluvy), zastupovanie v súdnom konaní.

Oblasťou, ktorej sa v rámci občianskeho práva venujeme je aj náhrada nemajetkovej ujmy a zastupovanie klientov v tejto oblasti.

V oblasti dedičského práva poskytujeme právne poradenstvo v tejto oblasti a zastupovanie klientov v dedičskom konaní.

http://www.rtvs.sk/tv.programmes.detail/archive/136?date=17.01.2013

http://www.rtvs.sk/tv.programmes.detail/archive/136?date=20.12.2012

http://www.rtvs.sk/tv.programmes.detail/archive/136?date=29.11.2012

Rodinné právo:

V oblasti rodinného práva okrem iného poskytujeme servis súvisiaci s poskytovaním právneho poradenstva pri rozvode a zastupovanie v rozvodovom konaní, zastupovanie v konaní o osvojenie, poskytovanie právneho poradenstva a zastupovanie klientov pri domáhaní sa práv súvisiacich s vyživovacou povinnosťou.

Pozemkové právo:

V oblasti pozemkového práva poskytujeme klientom vypracovanie právnych rozborov vlastníckych vzťahov k nehnuteľnostiam poradenstvo pri vyporiadavaní nehnuteľností a zastupovanie v pozemkovoprávnych sporoch.

Trestné právo:

V oblasti trestného práva poskytujeme klientom zastupovanie pri úkonoch v prípravnom konaní ako aj zastupovanie klientov na hlavnom pojednávaní.

http://www.rtvs.sk/tv.programmes.detail/archive/136?date=28.03.2013

Ústavné právo:

Zastupovanie klientov v konaniach pred Ústavným súdom Slovenskej republiky, podávanie individuálnych sťažností v prípade porušenia základných práv a slobôd alebo ľudských práv a základných slobôd, podávanie sťažností orgánov územnej samosprávy proti neústavnému alebo nezákonnému rozhodnutiu alebo inému neústavnému alebo nezákonnému zásahu do vecí územnej samosprávy.