Publikacje

Zoznam publikačnej činnosti

ABC - Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v zahraničných vydavateľstvách ( 1 )

ABC1

Formy odpowiedzialności konstytucyjnej w Republice Slowackiej / Tomasz Majercak. - Recenzenti Ryszard M. Malajny, Bogumil Szmulik. 
In: Formy odpowiedzialności konstytucyjnej w państwach europejskich. - Toruń : Wydawnictwo Adam Marszalek, 2010. - ISBN 9788376116730. - S. 297-319.
[MAJERČÁK, Tomáš]

 

LSEP 004463

 

ADE - Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch ( 1 )

ADE1

Creation power of the president of the Slovak republic / Tomáš Majerčák. - Č. projektu: VEGA 1/0486/11. 
In: Przeglad Prawa Konstytucyjnego. - ISSN 2082-1212. - No. 1(13) (2013), s. 111-142.
[MAJERČÁK, Tomáš (100%) ]

 

LSEP 006305

 

ADF - Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch ( 6 )

ADF1

Právo na život podľa Medzinárodného paktu občianskych a politických práv / Tomáš Majerčák. 
In: Justičná revue : časopis pre právnu prax. - ISSN 1335-6461. - Roč. 59, č. 4 (2007), s. 473-484.
[MAJERČÁK, Tomáš]

 

LSEP 003208

ADF2

Právo na život v správnom poriadku Slovenskej republiky / Tomáš Majerčák. 
In: Právny obzor : teoretický časopis pre otázky štátu a práva. - ISSN 0032-6984. - Roč. 90, č. 5 (2007), s. 434-446.
[MAJERČÁK, Tomáš]

 

LSEP 003393

ADF3

Ochrana práva na život v Slovenskej republike / Tomáš Majerčák. 
In: Justičná revue : časopis pre právnu prax. - ISSN 1335-6461. - Roč. 60, č. 2 (2008), s. 188-200.
[MAJERČÁK, Tomáš]

 

LSEP 003394

ADF4

Ústavná koncepcia osobných práv a slobôd / Tomáš Majerčák. 
In: Právny obzor : teoretický časopis pre otázky štátu a práva. - ISSN 0032-6984. - Roč. 91, č. 1 (2008), s. 16-29.
[MAJERČÁK, Tomáš]

 

LSEP 003395

ADF5

Imunita ústavných činiteľov, aktuálny stav a perspektívy / Tomáš Majerčák. 
In: Justičná revue : časopis pre právnu prax. - ISSN 1335-6461. - Roč. 62, č. 6-7 (2010), s. 728-746.
[MAJERČÁK, Tomáš]

 

LSEP 004479

ADF6

Kreačné právomoci prezidenta Slovenskej republiky / Tomáš Majerčák. - Č. projektu: VEGA 1/0486/11. 
In: Justičná revue : časopis pre právnu prax. - ISSN 1335-6461. - Roč. 64, č. 10 (2012), s. 1148-1164.
[MAJERČÁK, Tomáš (100%) ]

 

LSEP 005774

 

AED - Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách ( 3 )

AED1

Obchodný podiel a BSM / Tomáš Majerčák. 
In: Právo a obchodovanie : zborník z vedeckej konferencie doktorandov konanej 7.6.2007 v Košiciach : zborník bol vydaný v rámci riešenia grantovej úlohy VEGA č. 1/4655/07. - Košice : Univerzita P.J. Šafárika v Košiciach, 2008. - ISBN 978-80-7097-702-6. - S. 149-157.
[MAJERČÁK, Tomáš]

 

LSEP 003392

AED2

Spôsoby nadobúdania a zánik funkcií verejných funkcionárov / Tomáš Majerčák ; recenzenti Imrich Kanárik, Alena Krunková. - Č. projektu: VEGA 1/0486/11. 
In: Postavenie verejných funkcionárov v právnom poriadku Slovenskej republiky : zborník vedeckých prác. - Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2012. - ISBN 9788070979426. - S. 6-46.
[MAJERČÁK, Tomáš (100%) ]

 

LSEP 006096

AED3

Všeobecné otázky, kreovanie a zánik funkcie verejných funkcionárov / Tomáš Majerčák ; recenzenti Imrich Kanárik, Alena Krunková. - Č. projektu: VEGA 1/0486/11. 
In: Postavenie verejných funkcionárov v právnom poriadku Slovenskej republiky : zborník vedeckých prác. - Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2012. - ISBN 9788070979426. - S. 6-46.
[MAJERČÁK, Tomáš (100%) ]

 

LSEP 005481

 

AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách ( 2 )

AFC1

Volebné zákonodarstvo Slovenskej republiky v judikatúre ústavného súdu / Ľudmila Somorová, Tomáš Majerčák. 
In: Zmiana ordynacji wyborczej a zmiana konstytucji : miedzynarodowa konferencja naukowa : Rzeszów, 3-4 marca 2008 r.. - Rzeszów, 2008. - S. 141-160.
[SOMOROVÁ, Ľudmila - MAJERČÁK, Tomáš]

 

LSEP 003398

AFC2

Ústavnoprávna zodpovednosť prezidenta Slovenskej republiky / Tomáš Majerčák. - Recenzenti Karolina Adamová et al. 
In: Naděje právní vědy : sborník z mezinárodního setkání mladých vědeckých pracovníků : 23. - 25. apríl 2010 na Zámeckém statku Býkov. - Plzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2011. - ISBN 9788073803230. - S. 374-382.
[MAJERČÁK, Tomáš (100%) ]

 

LSEP 004887

 

AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách ( 4 )

AFD1

Konanie vo veciach verejného záujmu pred Ústavným súdom / Tomáš Majerčák. 
In: 15 rokov Ústavy Slovenskej republiky : zborník príspevkov z medzinárodnej konferencie : Košice 6-7.septembra 2007. - Košice : Univerzita P.J. Šafárika v Košiciach, 2008. - ISBN 978-80-7097-699-9. - S. 300-309.
[MAJERČÁK, Tomáš]

 

LSEP 003399

AFD2

Ústavný činiteľ (pojem, historický vývoj a perspektívy rozvoja v SR) / Tomáš Majerčák. - Č. projektu: VEGA 1/4613/07. 
In: Ústava Slovenskej republiky a jej uplatňovanie v legislatívnej a právno-aplikačnej praxi : zborník príspevkov z vedeckého seminára : 28.november 2008, Košice. - Košice : UPJŠ, 2009. - ISBN 9788070977514. - S. 79-90.
[MAJERČÁK, Tomáš (100%) ]

 

LSEP 004079

AFD3

Ústavnoprávny rozmer práva na priaznivé životné prostredie / Tomáš Majerčák. - Rec. Peter Demek, Štefan Kseňák. 
In: Ochrana životného prostredia v podmienkach územnej samosprávy : zborník príspevkov z vedeckej konferencie : 18. február 2010, Košice. - Košice : UPJŠ, 2011. - ISBN 9788070978733. - S. 7-16.
[MAJERČÁK, Tomáš (100%) ]

 

LSEP 004723

AFD4

Zodpovednosť ústavných činiteľov / Tomáš Majerčák ; recenzenti Eduard Bárány, Ľudmila Gajdošíková. - Č. projektu: VEGA 1/0486/11. 
In: 20 rokov Ústavy Slovenskej republiky - I. Ústavné dni, I. zväzok : zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie : 3. - 4. október 2012, Košice. - Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2012. - ISBN 9788081520006. - S. 282-300.
[MAJERČÁK, Tomáš (100%) ]

 

LSEP 006088

 

BAB - Odborné knižné publikácie vydané v domácich vydavateľstvách ( 1 )

BAB1

Ústavný systém Slovenskej republiky (doterajší vývoj, aktuálny stav, perspektívy) / Ladislav Orosz a kol. - Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika, 2009. - 374 s. - ISBN 9788070977774 (brož.).
[OROSZ, Ladislav (34,5%) - DOBROVIČOVÁ, Gabriela (4,9%) - SOMOROVÁ, Ľudmila (8%) - KRUNKOVÁ, Alena (6%) - MAJERČÁK, Tomáš (5,4%) - KANÁRIK, Imrich (7,1%) - KSEŇÁK, Štefan (4,3%) - SEMAN, Tibor (6,9%) - SOTOLÁŘ, Jozef (1%) - TÓTHOVÁ, Marta (4,6%) - LENGYELOVÁ, Daniela (4%) - ŠTRKOLEC, Miroslav (4,3%) ]

 

LSEP 004361

 

DAI - Dizertačné a habilitačné práce ( 1 )

DAI1

Právne postavenie ústavných činiteľov v Slovenskej republike : dizertačná práca / Tomáš Majerčák; školiteľ Ladislav Orosz. - Košice, 2009. - 218 s.
[MAJERČÁK, Tomáš]

 

LSEP 005551

 

EDI - Recenzie v časopisoch a zborníkoch ( 2 )

EDI1

Dorota Lis-Staranowicz. Niepolacyalnošč mandatu parlamentarnego w Polskim Prawie Konstytucyjnym / Tomáš Majerčák. 
In: Justičná revue : časopis pre právnu prax. - ISSN 1335-6461. - Roč. 59, č. 11 (2007), s. 1525-1526.
Recenzia na: Niepolacyalnošč mandatu parlamentarnego w Polskim Prawie Konstytucyjnym / Dorota Lis-Staranowicz. - Warszawa : Wydawnictwo sejmowe, 2005.
[MAJERČÁK, Tomáš]

 

LSEP 003389

EDI2

Palúš, I. - Somorová, Ľ.: Štátne právo Slovenskej republiky - Druhé vydanie UPJŠ Košice, 2008, strán 557 / Tomáš Majerčík. 
In: Justičná revue : časopis pre právnu prax. - ISSN 1335-6461. - Roč. 61, č. 5 (2009), s. 728-729.
Rec.: Štátne právo Slovenskej republiky / Palúš, I.. - Košice : UPJŠ, 2008. ISBN 9788070977033.
[MAJERČÁK, Tomáš (100%) ]

 

LSEP 004078

 

FAI - Zostavovateľské práce knižného charakteru(bibliografie, encyklopédie, katalógy, slovníky, zborníky, atlasy...) ( 3 )

FAI1

20 rokov Ústavy Slovenskej republiky - I. Ústavné dni, I. zväzok : zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie : 3. - 4. október 2012, Košice / editori Ladislav Orosz, Marta Breichová Lapčáková, Tomáš Majerčák ; recenzenti Eduard Bárány, Ľudmila Gajdošíková. - 1. vydanie. - Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2012. - 418 s. - Č. projektu: VEGA 1/0486/11, VEGA 1/0692/12. - ISBN 9788081520006 (brož.).
[OROSZ, Ladislav (33%) - BREICHOVÁ LAPČÁKOVÁ, Marta (33%) - MAJERČÁK, Tomáš (34%) ]

 

LSEP 006086

FAI2

20 rokov Ústavy Slovenskej republiky - I. Ústavné dni, II. zväzok : zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie : 3. - 4. október 2012, Košice / editori Ladislav Orosz, Marta Breichová Lapčáková, Tomáš Majerčák ; recenzenti Eduard Bárány, Ľudmila Gajdošíková. - 1. vydanie. - Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2012. - 254 s. - Č. projektu: VEGA 1/0486/11, VEGA 1/0692/12. - ISBN 9788081520013 (brož.).
[OROSZ, Ladislav (33%) - BREICHOVÁ LAPČÁKOVÁ, Marta (33%) - MAJERČÁK, Tomáš (34%) ]

 

LSEP 006087

FAI3

Postavenie verejných funkcionárov v právnom poriadku Slovenskej republiky / zostavovatelia Tomáš Majerčák, Veronika Perduková ; recenzenti Imrich Kanárik, Alena Krunková. - Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2012. - 225 s. - Č. projektu: VEGA 1/0486/11. - ISBN 9788070979426 (brož.).
[MAJERČÁK, Tomáš (50%) - PERDUKOVÁ, Veronika (50%) ]

 

LSEP 005480

 

GII - Rôzne publikácie a dokumenty, ktoré nemožno zaradiť do žiadnej z predchádzajúcich kategórií ( 1 )

GII1

Správa o vedeckej konferencii 15 rokov Ústavy Slovenskej republiky / Marta Lapčáková, Tomáš Majerčák. 
In: Justičná revue : časopis pre právnu prax. - ISSN 1335-6461. - Roč. 60, č. 1 (2008), s. 72-77.
[LAPČÁKOVÁ, Marta - MAJERČÁK, Tomáš]

 

LSEP 003391